Co w Prawie piszczy? – październik 2023 r. - Vetkompleksowo – serwis dla lekarzy weterynarii

Co w Prawie piszczy? – październik 2023 r.

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
fot.istock.com

4.10.2023 r.

Identyfikacja i rejestracja zwierząt

Trwają prace legislacyjne (Sejm) nad projektem ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt.

Omówienie: Konieczność opracowania projektu nowej ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt wynika z obowiązku wprowadzenia do polskiego porządku prawnego nowych przepisów Unii Europejskiej dotyczących identyfikacji i rejestracji zwierząt m.in.: Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/429 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie przenośnych chorób zwierząt oraz zmieniającego i uchylającego niektóre akty w dziedzinie zdrowia zwierząt (Dz.U. UE L 84 z 31.03.2016 r.) i Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/520 z dnia 24 marca 2021 r. ustanawiającego zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w odniesieniu do identyfikalności niektórych utrzymywanych zwierząt lądowych (Dz.Urz. UE L 104 z dnia 25.03.2021 r.).

Projektowana ustawa o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt zapewni jednolite funkcjonowanie sytemu identyfikacji i rejestracji zwierząt jako istotnego ogniwa zwalczania chorób zakaźnych zwierząt. Projektowane przepisy mają umożliwić dostosowanie systemu informatycznego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do nowych zadań, w tym zapewnić efektywną interoperacyjność, integrację i kompatybilność elementów komputerowej bazy danych z systemami obowiązującymi w całej UE, np. z systemem TRACES.

Projektowana ustawa zmienia definicję posiadacza zwierzęcia, w której mieszczą się również podmioty: prowadzące rzeźnię, organizujące miejsce gromadzenia zwierząt, targi, wystawy, pokazy lub konkursy albo prowadzące obrót zwierząt, skup zwierząt lub cyrk objazdowy. Dotychczasowy rejestr zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib stad prowadzony przez ARiMR zostanie przekształcony w komputerową bazę danych. Podstawowym identyfikatorem zawartym w tej bazie będzie numer posiadacza zwierząt.

Nowa ustawa określa również nowe terminy zgłoszenia oznakowania i urodzenia poszczególnych gatunków zwierząt. Jednocześnie wprowadza ogólny przepis określający termin 7 dni na zgłoszenie do komputerowej bazy danych innych zdarzeń dotyczących zwierząt, np. kupna, sprzedaży, uboju. Projekt nowej ustawy o SIRZ zwalnia posiadaczy zwierząt z obowiązku prowadzenia księgi rejestracji lub ewidencji w postaci papierowej.

Zaproponowany w ustawie długi okres vacatio legis (do 31 grudnia 2025 r.) ma umożliwić zapoznanie się z nowym prawem oraz dokonanie odpowiednich działań adaptacyjnych pozwalających na realizację przez posiadaczy zwierząt założeń nowej ustawy. Dodatkowo nowa ustawa o SIRZ wprowadza przepis umożliwiający powiatowym lekarzom weterynarii wydanie decyzji nakazującej likwidację zwierząt niezidentyfikowanych o nieznanym pochodzeniu, a tym samym nieznanym statusie zdrowotnym. Możliwość likwidacji nieoznakowanych zwierząt będzie dodatkowym narzędziem dla Inspekcji Weterynaryjnej przede wszystkim w walce z afrykańskim pomorem świń. Dotychczas brak było w polskim prawie podstawy prawnej do eliminowania z produkcji zwierząt o nieustalonym pochodzeniu. Projektowana ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Po wejściu w życie projektowanej ustawy dotychczasowa Ustawa z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz.U. z 2021 r., poz. 1542) zostanie uchylona.

21.09.2023 r.

Kontrola zakażeń zwierząt

Trwają prace legislacyjne (etap konsultacji publicznych) dotyczące zmiany rozporządzenia w sprawie określenia jednostek chorobowych, sposobu prowadzenia kontroli oraz zakresu badań kontrolnych zakażeń zwierząt.

Omówienie: Zmiana dotychczasowego Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie określenia jednostek chorobowych, sposobu prowadzenia kontroli oraz zakresu badań kontrolnych zwierząt (Dz.U. z 2019 r., poz. 2161, z późn. zm.) wynika z konieczności dostosowania ustanowionych zasad przeprowadzenia badań kontrolnych zakażeń do zmieniającej się sytuacji epidemicznej oraz dostosowania przepisów krajowych do prawa UE. Projekt rozporządzenia dotyczy głównie zmian postępowania w stosunku do monitorowania na terytorium Polski zakażeń SARS-CoV-2 u norek i jenotów oraz rzekomego pomoru drobiu u ptaków dzikich.

Wybrał i opracował: lek. wet. Rafał Ciągarlak

Znajdź swoją kategorię

2643 praktycznych artykułów - 324 ekspertów - 22 kategorii tematycznych

Weterynaria w Terenie

Poznaj nasze serwisy

Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z naszych stron internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oznacza, że zgadzacie się Państwo na umieszczenie ich w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.