KONKURS - wygraj wejściówkę na webinar

KONKURS – wygraj wejściówkę na webinar

Zapraszamy do udziału w konkursie – zaobserwuj nas na naszych mediach społecznościowych i wyślij nam zdjęcia swojego najbardziej ciekawego przypadku klinicznego, u którego zdiagnozowano chorobę towarzyszącą zaburzeniom układu moczowego.

Regulamin konkursu
dla obserwatorów strony „vetkompleksowo” na portalu Instagram i Facebook

1. Organizatorem konkursu jest ELAMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą przy Al. Roździeńskiego 188C, 40-203 w Katowicach, wydawca czasopism „Weterynarii w Praktyce” oraz „Weterynarii w Terenie”!

2. Czas trwania konkursu: od 2 lipca 2024r. do 6 lipca 2024 r.

3. Zasady:
a) Uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne obserwujące profil „VETkompleksowo” na Instagramie i Facebooku. Każdy Uczestnik konkursu, wysyłając odpowiedź drogą mailową powinien podać dodatkowo w wiadomości swoją nazwę na Instagramie i Facebooku. Zgłoszenia bez podania swoich nazw nie będą brane pod uwagę przy wyborze zwycięzców.
b) Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy Elamed.
c) Na stronie internetowej oraz mediach społecznościowych „VETkopleksowo” dodany został post konkursowy z instrukcją i zasadami, na podstawie których można wziąć udział w konkursie.
d) Uczestnik konkursu (będący jednocześnie obserwatorem profilu @VETkompleksowo na Instagramie oraz Facebooku) wysyła zdjęcia swojego najbardziej ciekawego przypadku klinicznego, u którego zdiagnozowano chorobę towarzyszącą zaburzeniom układu moczowego drogą mailową na adres weterynaria@elamed.pl podając również w treści swoje nazwy profili na Instagramie oraz Facebooku.
e) Termin nadsyłania wiadomości mailowych upływa 6 lipca 2024 roku o godzinie 23:59. Liczy się data i godzina odebrania wiadomości na urządzeniach organizatora.
f) Każdy uczestnik może wysłać nam tylko jednego maila. Treść wiadomości jak i zdjęcia nie mogą zawierać treści wulgarnych, obraźliwych, naruszających dobra osobiste lub prawo do ochrony wizerunku innych osób. Poprzez wysłanie maila uczestnik wyraża zgodę na jego publikacje w osobnym poście w wypadku wygranej ‒ zgodnie z punktem 4 poniżej.
g) Nagrodzonych zostanie pierwszych 5 osób, które zgodnie z powyższymi zasadami wypełnią wszystkie warunki konkursu.

4. Nagrodą w konkursie jest bezpłatny udział w webinarze prowadzonym przez dr n. wet. Agnieszkę Sikorską-Kopyłowicz pt. ,,Choroby przebiegające z poliurą i polidypsją”, który odbędzie się 10 lipca 2024 o godz. 18:00.

5. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o przyznaniu nagród poprzez kontakt drogą elektroniczną ‒ oraz post w aplikacji Instagram i Fabebook, gdzie oznaczone zostaną profile zwycięzców.

6. Przetwarzanie danych osobowych

a) Administratorem danych osobowych Uczestników jest ELAMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą przy Al. Roździeńskiego 188C, 40-203 w Katowicach, NIP 954-25-73-300.
b) Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 95/46/WE (zwanego dalej „Rozporządzeniem”), Ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz postanowieniach niniejszego Regulaminu.
c) Uczestnik może skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pisząc na: m.kobierski@elamed.pl.
d) Udostępnienie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale konieczny do wzięcia udziału w konkursie, a ich przetwarzanie następuje: w celu przeprowadzenia konkursu.
e) Dane osobowe zgromadzone przez Administratora mogą być także udostępnione odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
f) Administrator zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Uczestników, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.
g) Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Uczestnika:
a. imię i nazwisko,
b. adres korespondencyjny,
c. adres e-mail,
d. numer telefonu,

h) Uczestnikowi przysługuje prawo:
a. dostępu do swoich danych osobowych,
b. uzupełnienia oraz aktualizacji treści danych,
c. żądania czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych osobowych lub ich usunięcia, o ile okazałyby się one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zebrane z naruszeniem przepisów prawa,
d. sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych – w przypadkach przewidzianych przepisami prawa – oraz prawo żądania ich usunięcia, gdy staną się one zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane,
e. wniesienia skargi na przetwarzanie przez nas danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
f. do przenoszenia swoich danych.

i) Dane Uczestnika będą przetwarzane do momentu wycofania zgody lub do czasu zakończenia konkursu, jeśli inne przepisy nie będą nakazywać nam ich dalej przetwarzać.
j) Dane uczestnika nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
k) Dane uczestnika nie będą podlegały profilowaniu.
l) Wszelkie reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać na adres Organizatora z dopiskiem „Konkurs Dramiński” na następujący adres: ELAMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą przy Al. Roździeńskiego 188C, 40-203 w Katowicach, lub za pośrednictwem adresu email: weterynaria@elamed.pl nie później niż w terminie jednego miesiąca od daty zakończenia Konkursu. Organizator rozstrzyga reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu oraz obowiązujących przepisów prawa.
m) Polityka prywatności jest dostępna na stronie internetowej Organizatora.
n) Wszelkie informacje na temat Konkursu Uczestnicy mogą uzyskać kontaktując się z Organizatorem za pośrednictwem adresu email: weterynaria@elamed.pl

7. Postanowienia końcowe

a) Wszelkie reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać na adres Organizatora.
b) Regulamin Konkursu jest dostępny na www.vetkompleksowo.pl przez cały okres trwania Konkursu.
c) W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem Konkursu stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.

Zarówno Uczestnicy jak i Organizator będą dążyć do rozwiązywania wszelkich sporów powstałych na tle konkursu w pierwszej kolejności w sposób ugodowy, w drodze negocjacji.

Znajdź swoją kategorię

2710 praktycznych artykułów - 324 ekspertów - 22 kategorii tematycznych

Weterynaria w Terenie

Poznaj nasze serwisy