KONKURS - wygraj roczną prenumeratę! - Vetkompleksowo – serwis dla lekarzy weterynarii

KONKURS – wygraj roczną prenumeratę!

Zapraszamy do udziału w konkursie – dołączcie do naszych fanów na Instagramie i zyskajcie szansę na wygranie rocznej prenumeraty „Weterynarii w Praktyce” lub „Weterynarii w Terenie”.

Regulamin konkursu
dla obserwatorów strony „vetkompleksowo” na portalu Instagram

1. Organizatorem konkursu jest ELAMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą przy Al. Roździeńskiego 188C, 40-203 w Katowicach, wydawca czasopism „Weterynarii w Praktyce” oraz „Weterynarii w Terenie”!

2. Czas trwania konkursu: od 16 sierpnia 2021 r. do 22 sierpnia 2021 r.

3. Zasady:

a) Uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne obserwujące profil „vetkompleksowo” na Instagramie. Każdy Uczestnik konkursu, wysyłając odpowiedź, powinien posługiwać się kontem na portalu Instagram z prawdziwymi danymi. Zgłoszenia od fałszywych kont nie będą brane pod uwagę przy wyborze zwycięzcy.
b) Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy Elamed.
c) Na fanpage „vetkopleksowo” dodany został post konkursowy z instrukcją i zasadami, na podstawie których można wziąć udział w konkursie.
d) Uczestnik konkursu (będący jednocześnie fanem profilu @vetkompleksowo) na stronie „vetkompleksowo” na Instagramie dodaje zdjęcie z załączonym komentarzem na temat „gdzie nas czytasz” zawierające wersję papierową jednego z czasopism wskazanych w pkt 1 pod postem konkursowym lub publikacji książkowej wydawnictwa Elamed Media Group z działu Weterynaria i hashtagami: #vetkompleksowo oraz odpowiednio do prezentowanego na zdjęciu czasopisma: #weterynaria_w_praktyce lub #weterynariawterenie lub w wypadku publikacji książkowej #dlaspecjalistow. Termin zamieszczenia posta upływa 22 sierpnia 2021 roku o godzinie 23:59, liczy się data i godzina odebrania komentarza na urządzeniach organizatora. Każdy uczestnik może zamieścić tylko jedno zdjęcie. Posty i zdjęcia nie mogą zawierać treści wulgarnych, obraźliwych, naruszających dobra osobiste lub prawo do ochrony wizerunku innych osób. Poprzez zamieszczenie komentarza i zdjęcia uczestnik wyraża zgodę na jego publikacje w osobnym poście w wypadku wygranej ‒ zgodnie z punktem 4 poniżej.
e) Po zakończeniu konkursu, w terminie do dnia 23 sierpnia 2021 do godz. 14:00 powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa składająca się z pięciu przedstawicieli wydawnictwa Elamed reprezentujących redakcje obydwu czasopism wskazanych w pkt 1 wybierze dwóch zwycięzców konkursu.
f) Komisja Konkursowa przy wyborze zwycięskich zdjęć kierować się będzie ich zgodnością z zasadami konkursu oraz indywidualnymi preferencjami wizualnymi.

4. Nagrodą w konkursie jest roczna papierowa prenumerata czasopisma „Weterynaria w Praktyce” i roczna papierowa prenumerata czasopisma „Weterynaria w Terenie” wydawane przez Organizatora. Dodatkowo zwycięski post ‒ zdjęcie i dane konta, z którego zostało opublikowane ‒ zostanie udostępniony w osobnym poście na fanpage „vetkompeksowo”.

5. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o przyznaniu nagród poprzez kontakt drogą elektroniczną ‒ komentarz dodany do zwycięskiego zdjęcia oraz wiadomość w aplikacji Instagram z kontem, z którego zostało przesłane zdjęcie wraz z komentarzem.

6. Przetwarzanie danych osobowych

a) Administratorem danych osobowych Uczestników jest ELAMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą przy Al. Roździeńskiego 188C, 40-203 w Katowicach, NIP 954-25-73-300.
b) Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 95/46/WE (zwanego dalej „Rozporządzeniem”), Ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz postanowieniach niniejszego Regulaminu.
c) Uczestnik może skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pisząc na: m.kobierski@elamed.pl.
d) Udostępnienie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale konieczny do wzięcia udziału w konkursie, a ich przetwarzanie następuje: w celu przeprowadzenia konkursu.
e) Dane osobowe zgromadzone przez Administratora mogą być także udostępnione:

a. odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa;

f) Administrator zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Uczestników, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.
g) Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Uczestnika:

a. imię i nazwisko,
b. adres korespondencyjny,
c. adres e-mail,
d. numer telefonu,

h) Uczestnikowi przysługuje prawo:

a. dostępu do swoich danych osobowych,
b. uzupełnienia oraz aktualizacji treści danych,
c. żądania czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych osobowych lub ich usunięcia, o ile okazałyby się one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zebrane z naruszeniem przepisów prawa,
d. sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych – w przypadkach przewidzianych przepisami prawa – oraz prawo żądania ich usunięcia, gdy staną się one zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane,
e. wniesienia skargi na przetwarzanie przez nas danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
f. do przenoszenia swoich danych.

i) Dane Uczestnika będą przetwarzane do momentu wycofania zgody lub do czasu zakończenia konkursu, jeśli inne przepisy nie będą nakazywać nam ich dalej przetwarzać.
j) Dane uczestnika nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
k) Dane uczestnika nie będą podlegały profilowaniu.
l) Wszelkie reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać na adres Organizatora z dopiskiem „Konkurs Dramiński” na następujący adres: ELAMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą przy Al. Roździeńskiego 188C, 40-203 w Katowicach, lub za pośrednictwem adresu email: weterynaria@elamed.pl nie później niż w terminie jednego miesiąca od daty zakończenia Konkursu. Organizator rozstrzyga reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu oraz obowiązujących przepisów prawa.
m) Polityka prywatności jest dostępna na stronie internetowej Organizatora.
n) Wszelkie informacje na temat Konkursu Uczestnicy mogą uzyskać kontaktując się z Organizatorem za pośrednictwem adresu email: weterynaria@elamed.pl

7. Postanowienia końcowe

a) Wszelkie reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać na adres Organizatora.
b) Regulamin Konkursu jest dostępny na www.vetkompleksowo.pl oraz na wetwterenie.elamed.pl przez cały okres trwania Konkursu. Ponadto, Regulamin Konkursu jest także dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora.
c) W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem Konkursu stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.

Zarówno Uczestnicy jak i Organizator będą dążyć do rozwiązywania wszelkich sporów powstałych na tle konkursu w pierwszej kolejności w sposób ugodowy, w drodze negocjacji.

Znajdź swoją kategorię

2600 praktycznych artykułów - 324 ekspertów - 22 kategorii tematycznych

Weterynaria w Terenie

Poznaj nasze serwisy

Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z naszych stron internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oznacza, że zgadzacie się Państwo na umieszczenie ich w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.