Prof. dr hab. Agnieszka Noszczyk-Nowak ‒ Szkoła Doktorska to zmiana na lepsze - Vetkompleksowo - serwis Weterynarii w Praktyce

Prof. dr hab. Agnieszka Noszczyk-Nowak ‒ Szkoła Doktorska to zmiana na lepsze

Agnieszka Noszczyk-Nowak
fot. dzięki uprzejmości A. Noszczyk-Nowak
Prof. dr hab. Agnieszka Noszczyk-Nowak ‒ lekarz weterynarii, specjalista z zakresu Chorób psów i kotów oraz użytkowania i patologii zwierząt laboratoryjnych, w tym towarzyszących. Ukończyła studia na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Akademii Rolniczej w 2003 roku. Tytuł doktora nauk weterynaryjnych uzyskała w 2006 roku, a stopień doktora habilitowanego w 2013. Tytuł profesora uzyskała w 2019 roku. Ukończyła także 2-letnie studia podyplomowe „Zarządzanie projektem badawczym i komercjalizacja wyników badań”na Wydziale Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. W ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Top 500 Innovators odbyła szkolenie z zakresu zrządzania nauką i komercjalizacji badań na Stanford University w USA. Od 2016 roku ekspert oceniający wnioski w programach Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
Autorka lub współautorka ponad 90 publikacji z listy JCR, 150 doniesień konferencyjnych z kardiologii weterynaryjnej, promotor w zakończonych 2 przewodach doktorskich i 3 trwających, recenzent licznych prac doktorskich i habilitacyjnych oraz publikacji w czasopismach z listy JCR. Autorka podręcznika dla studentów i lekarzy weterynarii. Kierownik, wykonawca lub badacz w wielu projektach naukowo-badawczych i wdrożeniowych. Odbyła liczne staże naukowe, krajowe i zagraniczne m.in. w: Klinik fur Pferde Stiftung Tierarztlicha Hochschule Hannover, Pracowni Elektrofizjologii Kliniki Zaburzeń Rytmu Serca Instytutu Kardiologii w Warszawie, Klinik und Poliklinik fur kleine Haustire Freie Universitat Berlin, Cardiac Arrhythmia Service and Electrophisiology Laboratory Stanford University School of Medicine, Ellegard Dania. Członek komisji ds. dobrostanu zwierząt oraz Lokalnej Komisji Etycznej we Wrocławiu przy Instytucie Immunologii PAN w latach 2014-2018. Posiada pełne kwalifikacje, potwierdzone certyfikatami Polskiego Towarzystwa Nauk o Zwierzętach Laboratoryjnych, dotyczące planowania procedur i doświadczeń oraz wykonywania procedur na zwierzętach laboratoryjnych. Od 1.09.2020 Dyrektor Szkoły Doktorskiej UPWr. Prywatnie mama Nadii (lat 10), Mikołaja (lat 19), miłośniczka gór, żeglarstwa i jeździectwa.

Jaka idea przyświeca Szkole Doktorskiej? Skąd wziął się na nią pomysł, kiedy powstała i jaki jest jej cel? Czym różni się Szkoła Doktorska od studiów doktoranckich?

Szkoły Doktorskie zostały powołane do życia ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce i działają od 2 lat, zastąpiły studia doktoranckie, które były w wielu dziedzinach i dyscyplinach mało efektywne ‒ wielu doktorantów nie broniło w terminie prac doktorskich, nie wszyscy doktoranci otrzymywali stypendium. Ale na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu przymierzano się do realizacji nowej idei wcześniej, kiedy obecny rektor prof. Jarosław Bosy został prorektorem ds. nauki i współpracy z zagranicą. Wtedy grupa pięciu osób pod przewodnictwem aktualnej prorektor ds. nauki prof. Anety Wojdyło usiadła do projektu, który nazwano Interdyscyplinarną Międzynarodową Szkołą Doktorską – i to z IMSD powstała Szkoła Doktorska.

W Szkole Doktorskiej UPWr idziemy w kierunku relacji uczeń-mistrz, w której pracujemy razem, razem się rozwijamy się i moim sukcesem jest sukces mojego doktoranta. Odchodzi się od masowości kształcenia doktorantów na rzecz elitarności i jakości. Następuje więc zmiana myślenia. Szkoła Doktorska UPWr kształci doktorantów interdyscyplinarnie, a warsztatu naukowego uczy doktoranta jego promotor. Każdy doktorant otrzymuje stypendium i możliwość rozwoju, zarówno naukowego, jak i osobistego.

Dlaczego warto wziąć udział w rekrutacji do Szkoły Doktorskiej? Co zyskuje osoba wstępująca do niej?

O to trzeba by zapytać raczej doktorantów SD – co daje im kształcenie w Szkole Doktorskiej. Ale ze swojej strony mogę powiedzieć, że Szkoła Doktorska UPWr to nie tylko zajęcia dla doktorantów w ramach programu kształcenia, to także możliwość wyjazdu na staże krajowe i zagraniczne (finansowane częściowo ze środków SD, a częściowo z projektów jakie SD pozyskuje), pracy z najlepszymi naukowcami na UPWr w interdyscyplinarnych zespołach i spełnianie swoich marzeń.

Jakie są wymagania by przystąpić do rekrutacji?

Szczegółowe wymagania rekrutacyjne co roku są publikowane na stronie upwr.edu.pl w zakładce badania, podzakładce Szkoła Doktorska, jednak warto śledzić te wymagania nawet jeśli chcemy aplikować dopiero za rok. Warto pomyśleć wcześniej o odbyciu stażu naukowego, rozpoczęciu badań pod okiem potencjalnego promotora i o zaprezentowaniu ich wyników na konferencji lub w formie publikacji. Potencjalni promotorzy, którzy chcą wziąć na cztery lata doktoranta, zgłaszają tzw. wizytówkę. Na wizytówce jest proponowany temat pracy doktorskiej, promotor przedstawia swój dorobek z ostatnich lat, głównie projektowy, bo musi pokazać, z czego badania jego doktoranta będą finansowane.

Wizytówki promotorów zatwierdzane są przez rady dyscyplin – kształcenie przebiega w Szkole, ale obrona doktoratu odbywa się na dyscyplinie. Dlatego też Rada SD występuje do rad dyscyplin o opinie na temat zgłaszanych tematów, czy są atrakcyjne, nowoczesne, ale też czy wykorzystują odpowiednią metodykę badań. Po zaakceptowaniu tematów rusza proces poszukiwania kandydata. I co ważne, promotor może po wstępnych rozmowach z kandydatami podpisać jeden list akceptacyjny, w którym wyraża wolę współpracy. W naszej SD wielu doktorantów ma dwóch promotorów, jeden jest z ośrodka zagranicznego.

Jak ocenia Pani współpracę z doktorantami podczas Szkoły Doktorskiej? Dużo mówi się o wzajemnej dobrej relacji na poziomie uczeń-mistrz, czy to prawda?

W naszej SD relacja uczeń-mistrz jest podstawą, bo to promotor wprowadza doktoranta w świat badań. To już w pierwszym roku ta para opracowuje Indywidualny Plan Badawczy i realizuje go przez kolejne lata. Ocenie śródokresowej (w połowie kształcenia) podlega doktorant, ale jednym z elementów oceny jest ocena opieki promotorskiej. Szkoła Doktorska UPWr przy współpracy z Collegium Wratislaviense dba także o szkolenie promotorów i od tego roku wszyscy promotorzy odbywają szkolenie „skrojone na miarę” przez Collegium Wratislaviense dla naszej SD, a chętni mogą także odbyć pełen cykl szkolenia w „Szkole Tutorów”.

Jak liczna jest grupa doktorska w dziedzinie weterynarii?

W SD kształci się na każdym roku 30 doktorantów w 7 dyscyplinach i są gwarantowane 3 miejsca dla każdej dyscypliny, w tym dla 1 obcokrajowca. Dwa lata temu uzyskaliśmy finansowanie w ramach programu POWER 3.5 na Program „ProHum – Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska – planowanie badań eksperymentalnych, tworzenie i optymalizacja zwierzęcych modeli doświadczalnych z umiejętnościami transferowania ich do badań klinicznych w medycynie człowieka”, dlatego na III roku SD mamy 10 doktorantów w dyscyplinie weterynaria, ale na roku I i II jest to po 4 osoby, bo są też doktoranci, którzy swoje miejsce uzyskali w ramach tzw. Ścieżki projektowej czyli ich promotor zdobył grant gwarantujący im zarówno stypendium, jak i finansowanie badań.

Komentarze

Znajdź swoją kategorię

2083 praktycznych artykułów - 324 ekspertów - 22 kategorii tematycznych

Weterynaria w Terenie

Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z naszych stron internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oznacza, że zgadzacie się Państwo na umieszczenie ich w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.